Jedna z nejznámějších památek Vatikánu a potažmo celého Říma, tedy Apoštolský palác, je natolik rozsáhlá, že její podrobnější průzkum zabere klidně i několik dní. Pokud se sem budete chtít vypravit, možná vám přijde vhod popis toho, co během prohlídky Apoštolského paláce uvidíte.

Mapa vatikánských muzeí

Mapa vatikánských muzeí

Nejprve se podívejte na mapu vatikánských muzeí s naznačenou trasou prohlídky a vyznačenými body jako toalety, kavárny atp. Tuto mapu obdržíte u vstupu, ale můžete si ji i stáhnout vytisknout tady z MAHALO.cz a napsat si do ní poznámky: mapa prohlídky vatikánských muzeí.

Atrium čtyř bran (Atrio dei Quattro Cancelli)

Směr prohlídky začíná Atriem čtyř mříží (Atrio dei Quattro Cancelli), které vede do největší antické sbírky na světě s několika tisíci exponáty. S jejich shromažďováním bylo započato již v 16. století, avšak k jejímu intenzivnímu rozmachu došlo až za papeže Klimenta XIV. (1769 – 1774) a jeho následovníka Pia VI. (1775 – 1799).

Atrium čtyř bran (Atrio dei Quattro Cancelli)

Atrium čtyř bran (Atrio dei Quattro Cancelli)

Jejich jmény byla pojmenována hlavní část antické expozice Museo Pio-Clementino. K němu pak přidal Kliment VII. (1800 – 1823) muzeum Chiaramonti, Braccio Nuovo a Řehoř XVI. (1831 – 1846) Egyptské a Etruské muzeum.

Museo Pio-Clementino

Museo Pio-Clementino zahrnuje velkolepou sbírku řeckého a římského sochařství.

Museo Pio-Clementino

Museo Pio-Clementino

K nejvzácnějším exponátům patří:

 • sarkofág sv. Heleny a Konstancie (manželka a dcera císaře Konstantina Velikého) ze 4. století (Sala Rotonda – Okrouhlý sál)
 • Belvederské torzo (Sedící svalnatý muž) athénského sochaře Apllónia z 1. století, sochy múz (Sala delle Muse – Sál Múz) a mramorové sochy zvířat (Sala degli Animali – Sál zvířat)
 • kopie soch Spící Ariadnese, Appolón Saurokronos – zabíječ ještěrek ze 4. století
 • Zraněná Amazonka (Galeria delle Statue – Galérie soch)
 • množství římských bust, především císařských (Sala dei Busti – Sál bust)
 • kopie Venuše lidské od Praxitela (Gabinetto delle Maschere)
 • sousoší Láokoónta z 1. století
 • kopie soch Apollóna belvedérského a Herma
 • Perseus od Canovy z roku 1800 (Cortile Octogano – Osmihranný dvůr)
 • Apoxyomenos otírající si z těla prach
 • olej od Lysippa – římská kopie ze 4. století před naším letopočtem

Museo Chiaramonti

Následuje Museo Chiaramonti, což je chodba dlouhá asi 160 metrů. Dělí se na Gallerii Chiaramonti (sochy, busty, reliéfy, sarkofágy řeckého a římského původu) a Galerii Lapidaria (na 5000 kamenů s římskými a řeckými nápisy).

Museo Chiaramonti - Braccio Nuovo

Museo Chiaramonti – Braccio Nuovo

Přibližně uprostřed této chodby je takzvané Braccio Nuovo (Nové rameno), kde stojí za povšimnutí nejznámější sochařské ztvárnění císaře Augusta nalezené u Prima Porta, obrovské sousoší znázorňující Nil z 1. století, římská kopie Dyrofóra (nosiče oštěpů) od řeckého sochaře Polykletia, Caesarova busta a mnoho dalších skulptur.

Socha císaře Augusta v Museo Chiaramonti

Socha císaře Augusta v Museo Chiaramonti

Egyptské muzeum (Musei Gregoriano Egiziano)

Prohlídka pokračuje Egyptským muzeem (Musei Gregoriano Egiziano), kde uvidíte mumie, sochy (například kolosální bohyně Tuia) a kamenné nápisy, ukořistěné převážně v době římského impéria.

Egyptské muzeum (Musei Gregoriano Egiziano)

Egyptské muzeum (Musei Gregoriano Egiziano)

Etruské muzeum (Museo Gregoriano Etrusco)

Přilehlé schody vás zavedou do Etruského muzea (Museo Gregoriano Etrusco) s expozicí vykopávek z etruského období (například Mars z Todi – bronzová socha z 5. století). Výstava je doplněna sbírkou řeckých váz.

Etruské muzeum (Museo Gregoriano Etrusco)

Etruské muzeum (Museo Gregoriano Etrusco)

Obě poslední muzea byla založena papežem Řehořem XVI., jehož jméno je obsaženo v jejich názvech.

Sál dvojspřeží (Sala della Biga)

Následuje Sál dvojspřeží (Sala della Biga), což je kruhová místnost s kopulí s výhledem do vatikánských zahrad. Z dvojspřeží se dochovala původní pouze korba a části pravého koně. Pozoruhodní jsou tu ještě diskobolové.

Sál dvojspřeží (Sala della Biga)

Sál dvojspřeží (Sala della Biga)

Galerie

Prohlídka pokračuje dlouhou chodbou, tvořenou galeriemi dei Candelabri (antické svícny, sarkofágy, fragmenty antických maleb), degli Arazzi (gobelíny z 16. – 18. století) a delle Carte Geografiche (mapy a obrazy měst, namalované na stěnách v letech 1580 – 1583).

Galleria degli Arazzi

Galleria degli Arazzi

Raffaelovy pokoje (Stanze di Raffaelo)

Po průchodu několika kaplemi přichází komplex čtyř místností zvaných Stanze di Raffaelo (Raffaelovy pokoje). Ty byly vymalovány v letech 1509 – 1520 Raffaelem, jeho učitelem Perugiem, dále Sodomou, Peruzzim a Lottou na zakázku papeže Julia II., jenž je po dokončení obýval.

Stanza dell´Incendio di Borgo

Stanta dell´Incendio di Borgo (pokoj s požárem v podhradí) je vyzdoben Raffaelovou freskou znázorňující požár v Borgu, který podle legendy zastavil roku 847 tehdejší papež Lev IV. pouhým znamením kříže. Zajímavostí této fresky je zobrazení průčelí původní baziliky Sv. Petra, která v té době ještě stála. Freska Přísaha Lva III. líčí den před korunovací Karla Velikého, kdy papež reagoval na pomluvu přísahou očisty. Další freska zobrazuje korunovaci Karla Velikého a poslední freska Bitva u Ostie znázorňuje vítězství papeže Lva IV. nad Saracény.

Stanza dell´Incendio di Borgo

Stanza dell´Incendio di Borgo

Stanza dell´Incendio di Borgo sloužila za papeže Julia II. k zasedání nejvyššího soudu Svatého stolce a za papeže Lva X. sloužila jako jídelna.

Stanza della Segnatura

Stanza della Segnatura (Pokoj signatury), původně studovna a knihovna Julia II., je nazvána podle papežského soudního dvora, jenž v této místnosti zasedal. Tato stanze byla vymalována jako první v pořadí v roce 1511. Jsou zde slavné Raffaelovy fresky Disputace o Nejsvětější svátosti (v níž se zobrazil spolu se svým učitelem Perigiem), Athénsklá škola (s Platónem a Aristotelem uprostřed) a Parnas (zdobící stěny s okny s výhledem na Belvedér).

Stanza della Segnatura

Stanza della Segnatura

Tématem fresek je světská a duchovní moudrost a harmonie, kterou renesanční humanisté vnímali jako křesťanské učení a řeckou filozofii.

Freska Disputace o Nejsvětější svátosti pochází z let 1508 – 1509. Představuje pravdu ve smyslu teologickém. Pravdu v racionálním pojetí zobrazuje freska Athénská škola, která je inspirována právě stavěnou bazilikou sv. Petra. Freska Parnas znázorňuje krásu jako hudbu a poezii. Název freska získala podle řeckého pohoří Parnas, které bylo ve starověku zasvěceno Apollonovi a múzám. A právě Apollon hrající na lyru a rovněž múzy jsou vyobrazeny na fresce. Kromě těchto postav jsou zde vyobrazeni také básníci – například Homér, Dante či Sapfó.

Freska Athénská škola

Freska Athénská škola

Poslední freskou v Síni signatury je freska Kardinálovy a teologické ctnosti, jež představuje dobro. V lunetě jsou zobrazeny teologické (božské) ctnosti – víra, naděje a láska. Po stranách okna jsou vyobrazeny kardinálovy ctnosti – statečnost, opatrnost a střídmost.

Stanza di Eliodoro

Stanza di Eliodoro (Heliodorův pokoj) je nazván podle Raffaelovy fresky Vyhnání Heliodora z chrámu (na levé straně malby je vyobrazení Julia II.).

Freska Osvobození sv. Petra z vězení v Jeruzalémě patří k nejslavnějším Raffaelovým dílům. Tvář apoštola má opět podobu Julia II. Malba Setkáni Lva I. s Attilou vyobrazuje událost z roku 452, kdy se zdejší papež vydal naproti postupujícím hunským vojskům, aby jednáním s jejich králem a výkupným zachránil Řím před zničením.

Stanza di Eliodoro

Stanza di Eliodoro

Další freska Zázrak v Bolsenu zachycuje legendu, kdy jistý kněz z Prahy, sloužící mši roku 1263 v Bolsenu nedaleko Říma, zapochyboval o přítomnosti Krista na oltáři. Při lámání hostie však byl potřísněn krví a na památku této události založil papež Urban V. roku 1364 svátek Božího těla. Potřísněné oblečení pražského kněze je uschováno v dómu italského města Orvieto.

Stanza di Eliodoro - protější strana

Stanza di Eliodoro – protější strana

Všechna díla v této místnosti byla vytvořena v letech 1512 – 1514, až na klenbu, jež byla vyzdobena pravděpodobně de Marcillatem, který dále rozvedl Raffaelovy nápady.

Stanza di Eliodoro sloužila pravděpodobně za audienční místnost.

Sala di Constantino

Poslední stanze je Sala di Constantino (Konstantinův sál), jenž byl dokončen až po Raffaelově smrti v roce 1525 podle jeho návrhu. Tyto práce jsou především dílem jeho pravděpodobně nejlepšího žáka Giulia Romana, dále pak Raffaelina del Colle a Francesca Penni.

Konstantinův sál je největší ze všech pokojů. Je věnován vítězství křesťanství nad pohanstvím. Freska Zjevení kříže líčí legendární příběh, kdy Konstantin pochodoval se svými vojsky proti uzurpátorovi Maxentinovi a v poledne den před bitvou (bitva u Milvijského mostu) spatřil nad sluncem světelný kříž s nápisem In Hoc signo vinces (V tomto znamení zvítězíš).

Sala di Constantino

Sala di Constantino

Další freska zobrazuje bitvu u Milvijského mostu, ve které v roce 312 s pomocí Boha zvítězil. Freska Konstantinova donace je inspirována údajným předáním listiny římským císařem Konstantinem papeži Silvestru I., která papeži a jeho nástupcům zaručovala nadvládu nad Římem, Itálií a celou západořímskou říší. Tato listina byl padělek a papeži ji používali k podpoře svých mocenských nároků v Itálii. Poslední freskou je Konstantinův křest, jenž zobrazuje umírajícího císaře Konstantina přijímajícího křest (křtění před smrtí odpovídalo tehdejším zvyklostem).

Raffaelovy Lodžie (Loggia di Raffaello)

Za Sálem Šerosvitů (Sala dei Chiaroscuri) a Mikulášovou kaplí (Cappella Niccolina) vyzdobenou nástěnnými malbami Fra Angelika z let 1447 – 1451 s obrazy ze života sv. Vavřince, následuje Damasův dvůr, obklopený takzvanými Raffaelovými lodžiemi. Ty byly postaveny podle návrhu Bramanteho. V letech 1517 – 1519 je Raffael se svými žáky vyzdobil 52 freskami s biblickými náměty.

Rezidence Borgiů (Appartamento Borgia)

Schody vedou zpět do přízemí, kde je umístěno šest komnat Rezidence Borgiů (Appartamento Borgia). Ty nechal postavit v letech 1492 – 1503 neslavně proslulý papež Alexandr VI. Borgia.

Rezidence Borgiů (Appartamento Borgia)

Rezidence Borgiů (Appartamento Borgia)

Freskovou výzdobou byl pověřen Bernardino Pinturicchio. Za pozornost stojí především čtvrtá místnost – Sala della Vita dei Santi (Sál ze života svatých).

Muzeum moderního sakrálního umění (Collezione d´Arte Religiosa Moderna)

Prohlídka pokračuje Muzeem moderního sakrálního umění (Collezione d´Arte Religiosa Moderna), které založil v roce 1973 papež Pavel VI. Expozice má pokračování v 55 sálech pod Sixtinskou kaplí, kde lze zhlédnout díla Matisse, Chagalla, Gauguina, Modiglianiho, Pacassa, Dalího a mnoha dalších světoznámých výtvarníků.

Muzeum moderního sakrálního umění (Collezione d´Arte Religiosa Moderna)

Muzeum moderního sakrálního umění (Collezione d´Arte Religiosa Moderna)

Sixtinská kaple (Cappella Sistina)

Nyní se dostanete do asi nejproslulejší části Apoštolského paláce, tedy do světoznámé Sixtinské kaple (Cappella Sistina). Její krása a význam je především v nádherných freskách, které uvidíte na stěnách a stropě a jejichž autory jsou nejvýznamnější malíři té doby. Více informací o tomto místě najdete v článku Sixtinská kaple.

Vatikánská knihovna (Biblioteca Apostolica Vaticana)

Prohlídka Vatikánského paláce by nyní měla pokračovat návštěvou Vatikánské knihovny (Biblioteca Apostolica Vaticana), která shromažďuje již takřka 700 let naprosto jedinečná světová díla včetně několika opravdových skvostů. Více se o ní dozvíte v článku Vatikánská knihovna.

Vatikánská obrazárna (Pinacoteca Vaticana)

Následuje Vatikánská obrazárna (Pinacoteca Vaticana), která je umístěna v samostatné budově z let 1927 – 1932. Sbírku děl, která obrazárna ukrývá, založil teprve v roce 1934 papež Pius XI. Nachází se zde však opravdu dechberoucí souhrn malířství od 11. do 18. století a najdete zde i některá výjimečná díla světového malířství. Více se o obrazárně dozvíte v samostatném článku Vatikánská obrazárna.

Další vatikánská muzea

Rovnoběžně s obrazárnou sousedí budova, v níž jsou umístěna někdejší Lateránská muzea, která sem byla přenesena na přání Jana XXIII. v roce 1970.

Světské  muzeum Řehoře XVI. (Museo Gregoriano Profano) nabízí pohled na další římské sochy (Athéna a Marsyas, Sofokles, Nioba a další), portréty a sarkofágy z 1. – 3. století a římské kopie řeckých soch z 5. – 4. století před naším letopočtem.

Světské muzeum Řehoře XVI. (Museo Gregoriano Profano)

Světské muzeum Řehoře XVI. (Museo Gregoriano Profano)

Křesťanské muzeum Pia IX. (Museo Pio Cristiano) obsahuje raně křesťanské památky (sarkofágy, sochy a nápisy) ze 4. – 5. století, nalezené v katakombách a starých kostelech.

Misionářské etnologické muzeum (Museo Missionario Etnologico) se nachází v suterénu budovy. Bylo založeno v roce 1927. Návštěvníkům podává ucelený obraz o misijní činnosti katolické církve po celém světě a rovněž historických, národopisných i přírodovědných poměrech nejrůznějších krajin, kde misie působí. V podzemí téže budovy ještě objevíte Historické muzeum (Museo Storico) založené v roce 1973. Zde jsou vystavena papežská vozidla a exponáty, vztahující se k historii vojska dřívějšího Papežského státu.

No a to je z areálu Apoštolského paláce asi tak vše 🙂

 • Hodnocení uživatelů

 • Hodnocení: 0 hvězdy
  0 / 5 (0 )
 • 0%
 • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená v Itálii

Ta nejširší nabídka aktuálních zájezdů do Itálie je vám k dispozici. Stačí kliknout sem a nebo se podívat na nabídku akčních Last minute zájezdů do Itálie.