Severoitalské město Padova leží na řece Bacchiglione a s řekou Brenta je propojené kanály. Žije zde asi 213 tisíc obyvatel. Padova je univerzitní městečko s téměř třítisíciletou historií. Za významné kulturní a vzdělanostní centrum celé Itálie bylo město považováno již od 12. století. Padovská univerzita je jedna z nejstarších na světě.

V dobách své největší slávy byla Padova vyhledávaným místem renesančních umělců. Jejich díla sem jezdí obdivovat turisté z celého světa.

Padova je také důležitým ekonomickým centrem oblasti a důležitým dopravním uzlem celé Itálie.

Město je známé také jako poutní místo – bývá označováno „město svatého Antonína“. Tento portugalský františkán zde zemřel roku 1231 a následujícího roku byl svatořečen.

Padova

Padova

Historie města Padova

Padova patří mezi nejstarší italská města. Podle legendy byla založena Aenovými Trójany. Oblast se ve starověku stala bohatým hospodářským rozvinutým centrem obchodu a zpracování vlny. V roce 59 př.n.l. se tu narodil římský historik Titus Livius.

První období rozkvětu města skončilo v roce 452, kdy bylo zničeno Huny. Na počátku 7. století město poničili Langobardi a v 9. století Maďaři.

Nový rozkvět započal ve 12. století a ve 13 .a 14. století došlo k významnému kulturnímu a duchovnímu rozvoji. V roce 1222 byla založena Padovská univerzita, v polovině 13. století vystavěna bazilika Del Santo.

V době renesance byla Padova jedním z hlavních center humanismu a vědy. Působil zde například Galileo Galiei a na zdejší univerzitě studovali mimo jiné první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, Jan Nepomucký a později Mikuláš Kusánský.

V roce 1337 se vlády nad městem ujala rodina da Carrara. Za její vlády došlo k rozmachu kultury ve městě. Byl zde zřízen jeden z nejstarších orlojů.

V letech 1405 – 1797 ovládaly město Benátky, poté Rakušané a v roce 1867 se stala součástí sjednocené Itálie.

Staletími přetrvávající umělecké a kulturní skvosty Padovy byly zničeny během bombardování za 2. světové války. Jen zázrakem se zachránil jeden z nejvýznamnějších italských cyklů fresek a svatyně jednoho z nejmilovanějších světců.

Zajímavosti města Padova

Padova je především městem studentů. Mezi profesory a absolventy se vyskytují taková jména jako Pietro Pomponazzi, Vesalius či Galileo Galilei, jenž zde přednášel v letech 1592 – 1610. Jeho křeslo je dodnes uchováno v takzvaném „Sále čtyřiceti“.

Prohlídku zajímavostí a pamětihodností Padovy můžete ukončit u šálku kávy v kavárně Il Coffé Pedrocchi. Ta proslula studentskými revoltami v revolučním roce 1848, kdy byla celá oblast ještě součástí Rakouska-Uherska.

V Padově se rovněž odehrává Shakespearova komedie Zkrocení zlé ženy, což je zajímavost, kterou si mnoho návštěvníků Padovy neuvědomuje.

Bazilika svatého Antonína (Basilica di Sant’Antonio)

Padovský dóm známý též jako Bazilika svatého Antonína (Basilica di Sant’Antonio) v Padově je jeden z největších chrámů v Itálii, jehož stavba byla zahájena v roce 1238. Jsou zde patrné románské i gotické prvky. Cihlová stavba se sedmi kupolemi a dvěma štíhlými věžemi prozrazuje benátský a byzantský vliv.

Bazilika svatého Antonína (Basilica di Sant'Antonio)

Bazilika svatého Antonína (Basilica di Sant’Antonio)

Je zde pochován jeden z nejuctívanějších světců v Itálii – svatý Antonín z Padovy. K mistrovským dílům baziliky patří Donatellovy reliéfy a bronzové sochy na hlavním oltáři, zajímavá sbírka relikvií v zadní části kostela a 9 basreliéfů z let 1505 – 1507 kolem světcovy hrobky, kterou z velké části vytvořili Tullio a Antonio Lombardové a Jacopo Sansovino. Každý basreliéf zobrazuje epizodu ze života sv. Antonína.

Součástí baziliky je vedlejší františkánský klášter se čtyřmi rajskými dvory. Tři z těchto dvorů sloužily poutníkům a jsou volně přístupné i v současnosti.

Na náměstí před bazilikou stojí bronzová jezdecká socha od Donatella. Představuje Erasma di Narni, což byl zdejší vládce, generál a velitel místní domobrany.

Baptisterium

Románské baptisterium vpravo vedle Duomo di Padova (baziliky svatého Antonína) je terakotová stavba, jež vznikla obnovením starší stavby v roce 1260. Celý interiér je vyzdoben freskami florentského malíře Giusta de´Menabuoi (do roku 1378). Prohlédnout si můžete výjevy ze Starého zákona.

Baptisterium Baptisterium

© wjarek / Shutterstock.com

Podél stěn jsou vyobrazeny příběhy ze života Jana Křtitele, Panny Marie a Krista. Cyklus fresek uzavírá zobrazení apokalypsy. Oltářní polyptych je rovněž dílem Giusta de´Menabuoi.

Palazzo della Ragione

Palazzo della Ragione stojí v centru města Padova, částečně obehnaném hradbami. Tento středověký soudní palác, nazývaný také Il Salone, je z obou stran obestavěný renesančními galeriemi. V horním patře se nachází zasedací síň dlouhá 81,5 metru, široká 27 metrů a vysoká 24 metry. Její stěny zdobí fresky z 15. století.

Palazzo della Ragione Palazzo della Ragione

© Marco Rubino / Shutterstock.com

Na vedlejším náměstí degli Signori je na věži umístěný orloj z počátku 15. století.

Kaple Scrovegni

Kaple Scrovegni byla postavena roku 1303 jako součást později zaniklého paláce. Do Padovy se jezdí často kvůli Giottovým freskám a právě jedno z klíčových děl ve vývoji evropského umění se nachází právě v této kapli, kterou nechal v roce 1303 postavit místní šlechtic Enrico Scrovegni. Giottovy fresky zobrazují 38 výjevů ze života Panny Marie a Ježíše Krista. Namaloval je v letech 1304 – 1306.

Kaple Scrovegni Kaple Scrovegni

© Kiev.Victor / Shutterstock.com

Doprovází je obraz Posledního soudu a alegorie Ctností a Neřestí. Jsou namalovány na sytě modrém pozadí ve třech úrovních nad sebou. Středověký umělec, jenž je považován za jakéhosi otce ,,západního umění“, se zaměřil na vnitřní charaktery postav. Sochu Marie mezi anděly na hlavním oltáři vytvořil Giovanni Pisano.

Chiesa degli Eremitani

Kostel Chiesa degli Eremitani byl v roce 1276 vybudován augustiniánskými mnichy v gotickém stylu jako klášterní kostel. Za druhé světové války se v roce 1944 stavba stala obětí bombardování města Padova. Poté byla věrně obnovena v původní podobě. Nejnápadnějším prvkem průčelí je postranní portál, který v roce 1442 vytvořil toskánský umělec Baroncelli.

Chiesa degli Eremitani

Chiesa degli Eremitani

V jednolodním interiéru s rekonstruovaným dřevěným stropem si v kapli Overati  můžete prohlédnout dochovaný freskový cyklus od Adrey Montegny (1448 – 1456). Ten je považován za první renesanční dílo v regionu Veneto. Bohužel byl těžce poškozen již při zmíněném bombardování.

Interiér Chiesa degli Eremitani Interiér Chiesa degli Eremitani

© Renata Sedmakova / Shutterstock.com

V kapli Sanguinacci stojí za prohlédnutí nástěnné malby včetně madony od Menabuoie. Na oltáři se nachází malovaný krucifix od Gaurienta di Arpo ze 14. století.

Duomo Santa Maria Assunta

Impozantní padovská katedrála duomo Santa Maria Assunta s průčelím s pálených cihel byla v Padově postavena ve 12. století, na místě starší stavby z 9. století. V 16. století byla obnovena a ve století 17. rozšířena. Uvnitř se v pravé části příčné lodi nachází hrob kardinála Franceska Zabarelly, v levé části pak hrob biskupa Pietra Barocciho – dílo Tulia Lombardiho.

Duomo Santa Maria Assunta Duomo Santa Maria Assunta

© Marco Rubino / Shutterstock.com

V sakristii (Sacrestia del Canonici) vlevo od chóru visí několik pozoruhodných obrazů – mimo jiné „Výjevy ze života sv. Šebestiána“ od Francesca Bassana. Vstup do krypty s antickým sarkofágem místo oltářního stolku se nachází vpravo od chóru.

Prato della Valle

Náměstí Prato della Valle patří k dalším zajímavostem Padovy. Pochází z konce 18. století. Se svými 88 620 m2 patří k největším na světě. Na jeho místě kdysi stál římský amfiteátr. Vodní kanály tady obklopují obrovský zatravněný oval s cestičkami. Kolem kanálů stojí 78 soch z bílého mramoru. Představují největší osobnosti z historie města.

Prato della Valle Prato della Valle

© Alena Zharava / Shutterstock.com

Na náměstí se nalézá taktéž velká univerzita.

Abazzia di Santa Giustina

Abazzia di Santa Giustina je největším renesančním kostelem regionu Veneto a je považován za jedenáctý největší kostel celého křesťanství. Byl postaven v roce 1521 na místě románského benediktinského kostela. Na jeho výstavbě se podíleli Andrea Moroni, Andrea da Vella a rovněž Scamozzi. Přísný a strohý exteriér kontrastuje s velkolepým interiérem, bohatě vyzdobeným sochami a obrazy.

Abazzia di Santa Giustina

Abazzia di Santa Giustina

Jedním z vrcholných děl trojlodního interiéru je obraz Paola Veroneseho „Umučení sv. Justiny“ za hlavním oltářem (1575). V presbytáři najdete vyřezávané lavice s výjevy ze Starého a Nového zákona. V apsidě v levé části příčné lodi jsou v alabastrovém sarkofágu zdobeném reliéfy přechovávány relikvie evangelisty Lukáše. Dále stojí za pozornost Coro Vecchio neboli mnišský chór předchozí románské stavby s lavicemi z 15. století. V takzvaném Sacello di San Prosdocimo, raně křesťanské stavbě s kupolí nad křížením lodí, si na oltáři s reliéfem prohlédněte vyobrazení prvního padovského biskupa, sv. Prosdocima, z 5. – 6. století. Ve čtvrté kapli vpravo spatříte obraz „Smrt sv. Scholastiky“ od Luca Gioradana.

Universitá Bó

Tam, kde kdysi stával hostinec „U vola“ (Bó), nechal Friedrich II. v roce 1222 založit univerzitu města Padova, jež je po univerzitě v Bologni druhou nejstarší univerzitou v Itálii. Největší dobu rozkvětu prožívala v 16. a 17. století. Sídlí v paláci Palazzo Bo.

Universitá (Palazzo) Bó - sídlo padovské univerzity

Universitá (Palazzo) Bó – sídlo padovské univerzity

Do dnešních dnů se zachoval první „anatomický sál“ na světě a amfiteátr s řadami galerií, zřízený roku 1564 Fabriziem d´Acquapendente.

Botanická zahrada Padovy

V centru Padovy se rozprostírá nejstarší botanická zahrada na světě. Sloužila lékařské fakultě místní univerzity a funguje na tomto místě již od roku 1545. Rozkládá se mezi největším italským náměstím Prato della Valle a chrámem S. Antonio. V době svého vzniku se specializovala především na léčivé rostliny.

Botanická zahrada Padovy

Botanická zahrada Padovy

Je zajímavá nejen historicky, ale zejména velkým množstvím rostlin. Pozoruhodná je expozice rostlin pro nevidomé s popisky ve slepeckém písmu.

Museo Civico Eremitani

V přízemí městského muzea Museo Civico Eremitani se nachází archeologické oddělení, v horním patře pak pinakotéka s obrazy benátských mistrů 15. a 16. století. K vidění tu jsou mimo jiné díla Tintorettova, Belliniho a Tiepola.

Museo Civico Eremitani Museo Civico Eremitani

© Comune di Padova, www.padovanet.it

  • Hodnocení uživatelů

  • Hodnocení: 0 hvězdy
    0 / 5 (0 )
  • 0%
  • (0) Zatím žádné recenze!

Summary:

Hodnocení: 0 hvězdy
0 / 5 (0 )

0%Nikdo ještě nerecenzoval, buď první! Nikdo ještě nerecenzoval, buď první!Dovolená Padova

Chcete-li vyrazit na dovolenou do Itálie a zajímá-li vás přímo destinace Padova, podívejte se na aktuální nabídku zájezdů, které sem míří! K dispozici je celá řada zájezdů do Itálie a podívat se můžete také na aktuální nabídku Last minute zájezdů. Neváhejte, dovolená v Itálii je bezva!