0
0

V den sv. Zachariáše roku letošního na ostrov zvaný Lesbos se svou chotí jsem se byl vydal, jež v moři Egejském při samém pobřeží Osmanské říše se nalézá, bych nepokoj, jež nás k poznávání cizích krajů pudí, ukojil, načež i zpráv předal o všem, co jsem byl viděl.

Ocelový pták v svých útrobách nás do sídelního města Mytilini zvaného dříve přenesl, než z našeho domova v ohbí řeky Labe k horám kočí dojede, ač dálka ta nesmírnou se při pohledu z výšky zdála. Naším útočištěm se pak víska Anaxos stala, na písečném mořském pobřeží ležící, pod skalnatými vrchy na poledním obzoru se zvedajícími. Mořská voda v chuti zdejší pramenité pranic se nevyrovná, naopak množstvím solí od pití odrazuje, avšak koupel v ní velmi příjemnou jsme shledali, ježto mocnějším nadnášením plování ulehčuje, kůžní rány kurýruje, ba i teplotou mnohý polabský rybník překonává. Sama víska, ač jinak nevelká, mnoha hostinci oplývá, kdež možno přenocovati nebo chutné krmi pojísti, ba i samohybný vůz za nevelký měšec rýnských spachtovati, pročež mnoha poutníky vyhledávána jest, z nichž Země koruny české tak častým jejich domovem, že místní, jež i bez toho velkou pohostinností slují, česká slova se učí a věru domácí prostředí připravují, ač jejichž jazyk od našeho velmi odlišný.

Než, nejen slanými koupelemi a slunečními lázněmi pod blankytně modrou oblohou bez jediného mráčku trávili jsme čas. Procházkou po mořském pobřeží k blízkému městečku Petra jsme zašli, jindy zas na druhou stranu pěšinou mezí zahradami a po skalnatých útesech do sousedního zálivu s písečnou pláží ještě krásnější než ta před naším hostincem se vydali. Kam po vlastních nohách dojíti obtížno, lze formanským povozem po půlnočním pobřeží pravidelně pojíždějím doraziti, v němž vozka stejný peníz žádá, kamkoli poutník míří. Takto léčivé prameny v Eftalou jsme navštívili, kdež kromě koupelí v lázeňském domě horké prameny až na břehu vyvěrají a před kamennou hrází se k potěše kolemjdoucích s chladivou mořskou vodou mísí . Dlouhá oblázková pláž s výhledem do turecké země dělena skalisky na menší části , kdež v kteroukoliv hodinu dosti místa pro všechny pocestné, ba i pro ty, co koupelím bez veškerého oděvu oddávati se přivykli.

V dalších dnech jsme spolu s přáteli vůz samohybný propachtovali, abychom více krás ostrova poznali. A věru, bylo mnoho míst, na něž oči poutníků se zalíbením spočinouti mohly. Krajina ostrova převážně hornatá , v níž holé skály střídány porostlými stráněmi , ba i háji převážně sosnovými, mnoha vůněmi prosycenými. Tam, kde půda obdělána, pak často olivové háje vysazeny. Vrchy brázděny roklemi , jež leckde skalní stěny tvoří , jinde v hloubkách se ztrácejí a zarostlými údolími k moři směřují . Vodstev v pozdním létě mnoho neviděti, dokonce i vysoký vodopád v bílých skalách jarními dešti bouřící bez kapky nalezen , toliko s tůněmi takměř stojaté vody . Zatímco na východní straně ostrov porostem oplývá , dokonce i strže houštinami naplněny a skály podobné kamenným varhanům od Šenova keři pokryty, západním směrem života ubývá , až krajina v nehostinnou pustinu se mění , kdež jen vzácně v údolích olivy vysázeny , jinak ponuro a truchlivo zde, čehož i stromy před dávnými lety v kámen proměněné smutně připomínají.

Na mořském pobřeží skalnaté srázy s plážemi se střídají, z nichž dvě svým věhlasem onu v naší vísce se nalézající překonaly a na mne největší dojem učinily. První byla pláž jménem Aspropotamos, písečná v mělkém zálivu , z turecké strany dvěma ostrůvky uzavřená , s vodou nejteplejší, přesto takměř liduprázdná, kdež ovšem plavec též dobrým chodcem býti musí, než k hlubinám dokráčí, podobně jako v proslulém Blatenském rybníce v Dolních Uhrách. Druhou pak byla pláž v městě Skala Eressou, taktéž s vodou čistou a tuze příjemnou, přímo pod mnoha hostinci se rozkládající a až k vysoké skále v dálce sahající , takže jen zřídka jiného plavce vůkol potkati se přihází. Toto město známo co poutní místo dívek, jež před chlapci jiným dívkám přednost dávají, ale pozorován jen mírný počet takových dvojic, třebaže každoroční slet v ony dny právě se konal.

Z dalších měst, jež jsme navštívili, pak bývalému sídelnímu městu, jež Molyvos slove, místo nejčestnější přináleží. Město samé na vršku se nalézá, jemuž mocná pevnost dodnes vévodí , ač dnes již jiným účelům než ochraně před nepřátelským loďstvem využívána, totiž k poslechů pěvců, pištců, harfeníků a jiných muzikantů či kejklířů pod širým nebem . Skrz střílny jejího cimbuří k moři lze popatřiti, kdež dokonce dílna cechu kovářského s komínem vysokým, v městě i širém okolí jediná, se nalézá . Každé noci pak celé město i s hradem mnoha lampami jsa osvíceno do dáli září, a to mnohem čarovněji, než obraz dírkovou komorou vytvořený popsat svede .

Na polední straně hor nad Molyvem se tyčících, na břehu dlouhé zátoky, město zvané Skala Kalloni se nalézá, jež jinou pamětihodností sluje. V blízkých mělčinách, z nichž sůl se dobývá, houfy ptactva přebývají, jaké jinde ztěží zahlédnouti. Racků lze natrefiti i v našich končinách, zato ptáci ohniváci , ti do našich krajů nezalétají. Škoda, že plaší jsou a ulétnou , kdokoli se k nim přiblíží.

Pozoruhodným shledali jsme též město Sigri mezi malebnými zálivy se nalézající , kamž formanská cesta po půlnoční straně ostrova vede a zde i končí . Místo jest velice větrným, jak i na zčeřených vlnách nahlédnouti , pročež pro větrný mlýn příhodným . Pevnost zdejší již zpustnouti ponechána , třebaže mocná houfnice nevídané síly ku obraně pod hradbami zakopaná hájit ji může . Na vysokém vrchu před městem pak klášter Ipsilou se tyčí . Zde mniši až pod nebesy o svých věcech přemítají, aniž přitom spatra na obyčejné poutníky hledí , naopak své obydlí i mnohé cennosti nám prohlédnouti nechali. I jinde se nám takové vlídnosti dostalo, třeba v klášteře Taxiarchos, pověstném ptákem ocelovým válečným na kůl připoutaným .

Všichni totiž lidé na ostrově Lesbu mírnými a pohostinnými se jeví, laskavými k pocestným, což pobývání zde neobyčejně příjemným činí. Přitom však hrdosti jim neschází, ani odvahy či statečnosti, jako onomu staříkovi, jenž stezkou ledva pro pěší v příkré stráni, kdež jízdní dozajista vaz by srazil, na pouhém oslu stoupal, a nedosti tomu, zády k ostrým útesům obrácen .

Dovoluji si tedy poselství odsud přinést : kdo s mírem v srdci sem přichází, zklamán neodejde.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .