Registrací na MAHALO.cz získáváš několik výhod oproti neregistrovaným uživatelům:

 • Můžeš přispívat do diskuzí.
 • Můžeš psát vlastní cestopisy.
 • Můžeš psát recenze cestovních kanceláří
 • Můžeš psát recenze destinací a aktivit
 • Můžeš vkládat nové hotely, cestovní kanceláře a další
 • Za svou aktivitu na webu získáváš body, které následně můžeš využít k získání různých výhod

Registrací na www.MAHALO.cz souhlasíš s podmínkami smluvního ujednání (viz dále) a také se zásadami používání souborů cookies.

Smluvní ujednání

Toto smluvní ujednání upravuje užívání webu www.MAHALO.cz a všech jeho subdomén (dále jen Web) a stanovuje podmínky a pravidla, za kterých Web může být užíván.

 1. Odsouhlasením „Smluvního ujednání“ se uživatel Webu (dále jen Uživatel) zavazuje dodržovat pravidla v něm stanovená. V případě porušení Smluvního ujednání Uživatelem může Provozovatel vůči Uživateli uplatnit opatření uvedená v tomto textu.
 2. Pro využití některých funkcí Webu je vyžadována registrace.
 3. Uživatel je povinen pro registraci sdělovat údaje pravdivě a úplně.
 4. Pro registraci se využívá formulář pro přihlášení obsahující pokyny k jeho vyplnění a také toto Smluvní ujednání.
 5. Uživatel dává, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas Provozovateli se zpracováním jim vyplněných osobních údajů do databáze Provozovatele a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách a pro účely zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Účastník rovněž uděluje souhlas k tomu, aby poskytnuté osobní údaje byly zpracovány i prostřednictvím třetích osob pověřených Provozovatelem. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Provozovatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. V případě pochybností o dodržování práv Provozovatelem se může na Provozovatele obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 6. Uživatel rovněž souhlasí ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, se zasíláním obchodních sdělení všemi elektronickými prostředky. Uživatel si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Provozovatele.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli v budoucnu požadovat po Uživateli poskytnutí i dalších údajů a pokud je od Uživatele neobdrží, vyhrazuje si právo dosavadní registraci zrušit a/nebo neumožnit přístup k funkcím Webu, které vyžadují registraci.
 8. Provozovatel je oprávněn toto Smluvní ujednání měnit, tyto změny jsou pro Uživatele závazné od okamžiku jejich zveřejnění, a to i bez předchozího upozornění.
 9. Svůj souhlas se Smluvním ujednáním potvrzuje Uživatel při registraci, a to zaškrtnutím pole „Pro dokončení registrace musíte vyjádřit souhlas s podmínkami registrace“.
 10. Je-li Uživatelem zveřejněný a na Web dodaný obsah či jeho součást autorským dílem, dává Uživatel Provozovateli souhlas s šířením tohoto obsahu či jeho součásti prostřednictvím sítě Internet.
 11. Uživatel se zavazuje umísťovat na Web pouze takový obsah či jeho součást, u nichž garantuje souhlasy, jež musí být dány třetími osobami, v souvislosti se zobrazením osob, vlastních jmen, firem, ochranných zámek, firemních značek, jako jsou např. loga a/nebo užitím autorských děl. Nedostatek takovéhoto souhlasu je porušením těchto Smluvních ujednání. Uživatel se zavazuje nahradit Provozovateli škodu, která mu vznikne v souvislosti s porušením výše uvedeného prohlášení ze strany Uživatele. Provozovatel nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.
 12. Uživatel uděluje dodáním obsahu či jeho součásti na Web, a to i pokud je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen Autorský zákon), Provozovateli právo užívat tento obsah či jeho součást v souladu s Autorským zákonem, zejména jej zveřejnit, publikovat a rozšiřovat, a to v elektronické či jakékoliv jiné podobě, bez teritoriálního, časového a množstevního omezení, a bez úplaty. Provozovatel může obsah či jeho součást dále rozšiřovat také jako součást jiného obsahu. Provozovatel je oprávněn poskytnout licenci k užívání obsahu či jeho součásti ve stejném rozsahu také třetím osobám. Provozovateli však na základě dodání obsahu či jeho součásti na Web nevzniká povinnost jej užívat a je oprávněn jej kdykoli na základě vlastního uvážení z Webu odstranit.
 13. Provozovatel je oprávněn dílo zveřejněné Uživatelem na jedné z domén či subdomén dále rozšiřovat i prostřednictvím ostatních domén či subdomén.
 14. Za důsledky svých činů spojených s užíváním Webu nese odpovědnost Uživatel. Uživatel souhlasí s tím, že Web nebude užívat k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i tímto Smluvním ujednáním či oprávněnými zájmy Provozovatele.
 15. Provozovatel má právo kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany Uživatele ukončit či omezit přístup k Webu, zejména:
  • Jestliže Uživatel používá Web v rozporu s tímto Smluvním ujednáním
  • Jestliže Uživatel používá Web k nepovoleným komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Provozovatele.
  • Jestliže Uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Webu a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Webu.
  • Jestliže Uživatel nepoužil svou registraci déle než 6 (šest) měsíců.
  • Je-li ze strany Provozovatele podezření, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba, než ta, jejíž údaje byly použity při registraci.
 16. Uživatel je povinen dodržovat právní předpisy a nevkládat žádný obsah, který by byl v rozporu s právními předpisy, a byla by jím porušena práva třetích osob. Uživatel nesmí zejména vkládat obsah, který by byl svou povahou rasistický, diskriminační, urážlivý, či obsah se sexuálním charakterem.
 17. Provozovatel je oprávněn monitorovat komentáře, příspěvky či celé diskuze za účelem shora uvedeného v čl. 16 Smluvních ujednání. Provozovatel si vyhrazuje právo takovéto komentáře, příspěvky či celé diskuze smazat.
 18. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním Webu Provozovatele. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Webu Provozovatele. Provozovatel není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami.
 19. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na Webu Provozovatele nebo je smazat.
 20. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím Webu Provozovatele. Uživatel by měl v takovém případě dbát zvýšené opatrnosti při poskytování jakýchkoliv informací na webu třetí strany, zejména by si uživatel měl nejprve prostudovat všeobecné podmínky, pravidla ochrany soukromí či podmínky užívání takového webu třetí strany
 21. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením registrace a/nebo omezením či změnou funkcí Webu, ke které Provozovatel přistoupí.
 22. Toto smluvní ujednání se řídí a vykládá v souladu s právním řádem České republiky. Řídicím jazykem tohoto smluvního ujednání je český jazyk. Jakýkoliv překlad byl poskytnut pouze pro pohodlí Uživatelů.

Dne 1. 1. 2012.

Aktualizováno: 10.5. 2015