Obchodní podmínky pro umísťování placených bannerů, odkazů, PR článků či jiných forem reklamy nebo zápisů do katalogu cestovních kanceláří, hotelů či jiných objektů do webových stránek.

Obecná ustanovení

Provozovatel (Bluecity.cz s.r.o., Dvouletky 524/18, 700 30 Ostrava, IČ: 25381318) je oprávněn poskytovat zájemcům reklamní plochy na Webech k prezentaci reklamních sdělení, svých společností či produktů. Především se jedná o placené zápisy do katalogů cestovních kanceláří, hotelů či dalších objektů.

Objednatel prezentace reklamních sdělení či jiných reklamních prvků na Webech, tj. zadavatel reklamní kampaně (dále jen „Zadavatel“) je fyzická či právnická osoba, a to buď přímý zákazník nebo reklamní či mediální agentura (na základě závazkového vztahu s Provozovatelem), objednávající reklamní prostor na Webech.

Zadávání reklamy

Objednávka

Reklama na Webech provozovatele se objednává písemnou formou (emailem) a v případě reklamy v katalogu CK a CA se objednává online přímo na Webu Provozovatele. Objednávka je pro Provozovatele závazná až poté, kdy ji Provozovatel emailem potvrdí Zadavateli a kdy Zadavatel provedete úhradu reklamy dle pokynů (od Provozovatele či v rámci online objednávky). Provozovatel Zadavateli Objednávku obvykle potvrdí ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejího přijetí. Potvrzením objednávky se má za to, že Provozovatel a Zadavatel sjednali smluvní vztah, který se bude v základních náležitostech řídit ujednáními těchto Obchodních podmínek. Provedením platby dle pokynů v rámci online objednávky vyjadřuje Zadavatel souhlas s Obchodními podmínkami Provozovatele. Provozovatel není povinen objednávku potvrdit. V takovém případě nevzniká Zadavateli žádný nárok.

Práva a povinnosti Zadavatele, Odpovědnost za obsah inzerce

Zadavatel nese plnou odpovědnost za kvalitu a formální i obsahovou stránku reklamního sdělení umísťovaného na reklamní plochy Webu.

Zadavatel je povinen průběžně kontrolovat aktuálnost uveřejněného reklamního sdělení a jeho soulad s právními předpisy. V případě, že zadavatel zjistí, že reklamní sdělení porušuje nebo může porušovat jakákoli práva třetích osob, je povinen na tuto skutečnost provozovatele neprodleně upozornit a zajistit odstranění reklamního sdělení anebo jeho uvedení do souladu s právními předpisy.

Zadavatel dává Provozovateli současně s dodáním reklamních podkladů souhlas s šířením daného reklamního sdělení prostřednictvím Webů v rámci celosvětové počítačové sítě internet Provozovatelem a dále současně potvrzuje, že je subjektem oprávněným k výkonu veškerých potřebných práv k takovému reklamnímu sdělení, které bude umístěno na některém z Webů Provozovatele, zejména pak, že je oprávněn vykonávat případná majetková autorská práva k příslušnému reklamnímu sdělení a/nebo k jiným reklamním prvkům a je oprávněným k užití případných ochranných známek nebo jiných prvků, které jsou předmětem ochrany průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v reklamním sdělení obsažených, příp. předmětem další ochrany, a potvrzuje, že neporušuje práva žádné jiné třetí osoby a šířením reklamního sdělení Provozovatelem nedojde k porušení těchto práv ani práv Zadavatele.

Zadavatel zcela odpovídá za obsah veškerých jím dodávaných reklamních sdělení či jiných reklamních prvků a jejich soulad s platnými právními předpisy či dobrými mravy. V případě, že dodaná reklamní sdělení či reklamní prvky Zadavatelem dodané nebudou v takovémto souladu, odpovídá potom Zadavatel Provozovateli za veškerou způsobenou škodu. Zadavatel se zavazuje poskytnout Provozovateli veškeré informace a další součinnost, bude-li to potřebné pro řádné plnění zákonných povinností Provozovatele, a to do tří dnů ode dne, kdy ho k tomu Provozovatel písemně, faxem nebo e-mailem vyzve.

V případě nepravdivosti výše zmíněných tvrzení nese Zadavatel veškeré následky z toho vyplývající včetně povinnosti uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhradu vzniklé škody, či povinnosti poskytnout oprávněným osobám, případně Provozovateli jiné finanční plnění vyplývající z příslušných právních předpisů.

Na vyžádání Provozovatele je Zadavatel povinen neprodleně průkazně doložit skutečnosti týkající se oprávnění Zadavatele vykonávat majetková autorská práva k reklamnímu sdělení.

Zadavatel bere na vědomí, že Provozovatel zajišťuje pouze technické šíření reklamního sdělení, tj. zejména neprovádí právní ani jinou kontrolu reklamního sdělení. Provozovatel však má právo na úpravu reklamního sdělení Zadavatele tak, aby neobsahovalo gramatické chyby či překlepy a aby odpovídalo duchu Webů. O takto provedených úpravách Provozovatel Zadavatele informuje.

Provozovatel si rovněž vyhrazuje právo odmítnou zveřejnění reklamy Zadavatele ve formě PR článku, který není unikátní. Neunikátní PR články jsou z hlediska vyhledávačů považovány za duplicity a nejen že Zadavateli nepřináší potřebný SEO efekt, navíc mohou reálně poškodit web Provozovatele. Provozovatel proto před zveřejněním PR článku ověřuje jeho unikátnost.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel si i v případě závazné objednávky (či uhrazení ceny reklamy) vyhrazuje právo odmítnout, pozastavit a/nebo zrušit zveřejnění reklamního sdělení pokud:

  1. reklamní sdělení je nebo může být v rozporu s právními předpisy České republiky a/nebo mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána
  2. reklamní sdělení je v rozporu s dobrými mravy, etickými pravidly a/nebo ohrožuje veřejný pořádek
  3. Zadavatel je v prodlení s uhrazením ceny za zpracování nebo zveřejnění reklamních sdělení umístěných na Webech Provozovatele
  4. reklamní sdělení svojí kvalitou, formou nebo obsahem neodpovídá oprávněným zájmům Provozovatele
  5. šíření reklamního sdělení by bylo v rozporu s jinými závazky Provozovatele

Provozovatel si vyhrazuje právo započíst přijatou platbu k přednostní úhradě stávajících závazků Zadavatele, které jsou v den připsání platby na účet Provozovatele v prodlení s úhradou.

V případě výskytu jakékoli skutečnosti, opravňující Provozovatele odmítnout zveřejnění reklamního sdělení a/nebo opravňující takové reklamní sdělení pozastavit či ukončit, bude Provozovatel o tomto informovat Zadavatele bez zbytečného prodlení. Provozovatel se zavazuje na základě předložených konkrétních objednávek a v rámci kapacitních možností svých Webů realizovat konkrétní objednávky na inzerci pro jednotlivé Zadavatele. Nevhodnost reklamních sdělení či jiných reklamních prvků, jakož i důvody odmítnutí, pozastavení nebo zrušení uveřejnění reklamního sdělení či jiných reklamních prvků z jakéhokoliv z výše zmíněného důvodu je Provozovatel oprávněn Zadavateli oznámit kdykoli v průběhu kampaně či před jejím spuštěním.

V případě, že Zadavatel uhradí Provozovateli platbu na základě pokynů (emailem či v online objednávce) a Provozovatel následně neuveřejní reklamní sdělení z důvodů naplnění podmínek dle prvního odstavce tohoto článku, konkrétně bodů 4 a 5, má Zadavatel právo na vrácení poskytnuté zálohy, ponížené o cenu za již provedenou prezentaci reklamního sdělení a náklady spojené s vrácením platby. Provozovatel v takovém případě vrátí Zadavateli uhrazenou platbu ve lhůtě deseti pracovních dnů ode dne, kdy Zadavatel Poskytovatele k vrácení platby vyzve. V případě, kdy Provozovatel, z důvodů dle předcházející věty, uveřejnění reklamního sdělení pozastaví nebo ukončí, má Provozovatel nárok na úhradu částky vypočítané poměrně k předpokládanému rozsahu a reálnému rozsahu uveřejnění reklamního sdělení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Provozovatele na započtení plateb dle odst. 2 tohoto článku.

Finanční podmínky

Cena

Cena je kalkulována na základě platných ceníků Provozovatele zveřejněných na Webech pro uvedené období.

Fakturace a platební podmínky

Provozovatel je oprávněn žádat platbu předem. Pokyny pro platbu předem jsou Zadavateli zobrazeny v rámci online objednávky. V případě, že platba nebude na účet Provozovatele připsána, není Provozovatel povinen kampaň realizovat. Faktury s náležitostmi daňového dokladu se vystavují do 15 kalendářních dnů od uhrazení reklamní kampaně.

Storno podmínky

V případě, že si Zadavatel přeje zrušit již potvrzenou objednávku, a odstoupit tak od uzavřeného smluvního vztahu, nebo v případě, kdy reklamní sdělení svým obsahem odporuje Provozovatelem stanoveným požadavkům či právním předpisům a Provozovatel z tohoto důvodu kampaň nezrealizuje, je Zadavatel povinen Provozovateli uhradit storno poplatek (kompenzující zejména náklady na straně Provozovatele a vzniklou škodu, příp. jejich část).

Zvláštní podmínka u neuhrazených kampaní

Provozovatel je oprávněn pozastavit jakoukoliv kampaň či reklamní sdělení Zadavatele, který je v prodlení s úhradou jakéhokoliv závazku za Provozovatelem a takováto kampaň či reklamní sdělení se považuje za ukončené z důvodů na straně Zadavatele. Po řádné úhradě takového závazku se smluvní strany dohodnou na pokračování v kampani, je-li to nadále možné. Pokud Zadavatel neuhradil objednanou reklamní kampaň v řádném termínu a z tohoto důvodu nedošlo k její realizaci, vyhrazuje si Provozovatel právo nabídnout reklamní pozice z takto ukončené objednávky jiným Zadavatelům a současně neumožnit prodej takové reklamní pozice takovému Zadavateli, a to minimálně po dobu 30 dní od pozastavení realizace takovéto objednávky.

Reklamace

V případě pochybení na straně Provozovatele je Zadavatel v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné reklamní kampaně, nebo slevu z ceny.

Zadavatel musí uplatnit reklamaci výhradně písemně.

Volba mezi nároky uvedenými výše náleží Zadavateli jen, jestliže ji oznámí Provozovateli ve včas zaslaném písemném oznámení o vadách. Uplatněný nárok pak není Zadavatel oprávněn měnit bez souhlasu Provozovatele.

Zadavatel je povinen uplatnit reklamaci do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy zjistil nebo mohl zjistit pochybení, nejpozději však v poslední den dané kampaně. Provozovatel si vyhrazuje lhůtu 30 kalendářních dnů pro rozhodnutí o reklamaci. Zadavatel je povinen při reklamaci uvádět následující informace: označení Zadavatele či klienta (v případě reklamní agentury), přidělené ID záznamu, které je uváděno vždy s potvrzením přijetí online objednávky. S ohledem na počet šířených reklamních kampaní Provozovatel upozorňuje Zadavatele, že nedodržení lhůty dle první věty tohoto ustanovení může znemožnit reklamace.

Pochybením na straně Provozovatele se rozumí nefunkčnost jeho služeb, které se týkají potvrzené objednávky Zadavatele, po souvislou dobu delší než 12 hodin v průběhu kalendářního dne.

Za pochybení na straně Provozovatele se nepovažují zejména výkyvy v návštěvnosti jednotlivých Webů Provozovatele ani nedostupnost služeb, způsobená třetími osobami nebo vnějšími vlivy, které jsou mimo kontrolu Provozovatele. Provozovatel však v takovém případě zajistí Zadavateli náhradní plnění v rozsahu nerealizované reklamní kampaně.

Sleva z ceny se uplatňuje formou opravného daňového dokladu.

Souhlas zadavatele se zpracováním osobních údajů

Zadavatel výslovně uděluje ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů Poskytovatelem. Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů.

Zpracované osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, email a telefonní číslo

Účel zpracování osobních údajů: Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Zadavatelů pro marketingové účely.

Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytuje Zadavatel na dobu neurčitou

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od Zadavatele získávány na základě formuláře, který Zadavatel Vyplňuje v rámci objednávky

Způsob zpracování: Osobní údaje Zadavatele budou zpracovány ve shora uvedeném rozsahu v elektronické databázi Poskytovatele (nebo jím pověřenou třetí osobou), se kterým Poskytovatel uzavře(l) příslušný smluvní vztah. Veškerá data jsou ukládána v písemné a digitální formě

Rozsah zpracování: Rozsah zpracování osobních údajů odpovídá výše uvedeným účelům jejich zpracování, jedná se tak zejména o zpracování adresných a identifikačních osobních údajů, popřípadě dalších nezbytných údajů potřebných ke splnění daného účelu

Ochrana práv Zadavatele dle § 21 Zákona: Každý Zadavatel, který zjistí nebo se domnívá, že Poskytovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zadavatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, muže požádat Poskytovatel nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Poskytovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Zadavatel má dále právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na Poskytovatele, a pokud jim Poskytovatel nevyhoví tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však muže Zadavatel obrátit i přímo.

Požádá-li Zadavatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Udělený souhlas může Zadavatel kdykoli odvolat.

Záverečná ustanovení

Smluvní strany se zavazují nesdělovat vzájemné údaje a informace, získané v rámci spolupráce jakékoli třetí osobě, vyjma zveřejnění údajů v rámci Webu.

Dohody, které se odchylují od těchto Obchodních podmínek, je možné sjednat pouze písemnou formou.

Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smluvního vztahu uzavíraného mezi Zadavatelem a Provozovatelem (respektive jsou nedílnou součástí potvrzené objednávky).

Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky kdykoli, a to i bez předchozího upozornění změnit. Změna je účinná dnem jejího zveřejnění, ale nevztahuje se na již závazně objednané reklamní kampaně, ledaže je vynucena změnou právních předpisů nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci (o čemž Provozovatel bez zbytečného odkladu Zadavatele informuje).

V případě, že se některé spory nepodaří vyřešit smírnou cestou, sjednávají Provozovatel a Zadavatel místní příslušnost soudů k řešení těchto sporů, a to soudů místně příslušných dle sídla Provozovatele.

Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. ledna 2015.