0
0

Olivy patří k nejstarším kulturním plodinám. Lidem je dokonce prý darovali bohové. Jedny z nejstarších olivovníků můžete dodnes spatřit na místě Ježíšova kázání i Jidášovy zrady. Olivová ratolest se tak proplétá náboženstvím starověku i novověku.

Na úpatí Olivové hory – místo nanebevstoupení Ježíše Krista- najdeme Getsemanské zahrady. Slovo Getsemany – Gat-Šemon- se dá přeložit jako lis na olej. V době Ježíšově se zde nacházel selský dvorec, kde se lisoval olivový olej. V zahradě jde dnes posledních osm stromů, podle pověstí pamatují ještě dobu Ježíše Krista. Podle bible byla zahrada obehnaná buďto kamennou zídkou, anebo živým plotem. Ježíš se v zahradě často scházel se svými učedníky.

Olivovník patří mezi nejstarší kulturní rostliny. Byl pěstován již ve starší době kamenné, ve starověku ho středomořské národy považovaly za posvátný. Podle antické báje jej Atéňanům darovala bohyně Athéna. Olivový olej byl považován nejen za potravinu a léčivý prostředek, ale přisuzovali mu i zázračné a magické vlastnosti. Olivová ratolest i olej měly být schopny uchránit člověka před zlými duchy a prodloužit mu život. Byly také považovány za symboly štěstí,shody a dlouhého života, dodnes jsou symbolem míru.

Getsemanská zahrada hrála v životě Ježíše důležitou úlohu. Do zahrady se odebral se svými učedníky na Zelený čtvrtek, hned po poslední večeři. Nechme nyní promluvit Bibli, Nový zákon, evangelium sv. Marka. Verš 42 „Vstaňte, pojďme. Aj, kterýž mne zrazuje, blízko jest.“ Verš 43 „A hned, když on ještě mluvil, přišel Jidáš, kterýž byl jeden ze dvanácti, a s ním zástup veliký s meči a s kyjmi, od předních kněží a od zákonníků a starších.“ Verš 44 „Zrádce pak jeho byl jim dal znamení, řka: Kteréhožkoli políbím, ten jest, jmětěž ho, a veďte opatrně.“ Verš 45 „A přišed, hned přistoupiv k němu, řekl: Mistře, Mistře a políbil ho.“ Verš 46 „Tedy oni vztáhli naň ruce své, a jali jej.“

Getsemanská zahrada je tedy místem Ježíšovy úzkosti, Jidášovy zrady a Ježíšova zatčení. O dnešní zahradu se od 14. století starají františkáni.

Zahrada leží kousek pod hradbami Starého města. Nad hradbami vyčnívá oranžová kupole Skalního chrámu. Skalní chrám byl postaven v roce 691, je dominantou nejen Chrámové hory, ale i celého Jeruzaléma. Jedná se o třetí nejposvátnější místo islámu, vedle měst Mekka a Medína, které jsou v Saudské Arábii. Chrám byl postaven na skále, kde se podle Bible chystal Abraham, praotec Židů, obětovat při zkoušce víry svého syna Izáka. Místo hrálo klíčovou roli i v životě proroka Mohameda. Při tzv. Noční cestě z Mekky do Jeruzaléma zde uskutečnil mirádž, výstup na nebesa k Bohu. Druhý den ráno se opět vrátil do Mekky.

Říká se, že každý člověk má svoje Getsemany. To znamená, že každý z nás procházíme v životě něčím, co je pro nás těžké, náročné a obtížné. Věřící z celého světa se dnes chodí do Getsemanské zahrady modlit, aby si zde vyprosili sílu do dalšího života. Vedle zahrady je i kostel Smrtelné úzkosti Ježíšovy. V tomto kostele je u oltáře možné vidět velký kus skály. Říká se, že je to právě ta skála, na které se Ježíš modlil a kde se potil krví.

Zobrazuji 0 výsledků
Vaše odpověď

Prosím, nejprve se .